Improving Yield and Margins in the Beef Cattle and Dairy Industries - blintro4033

@blintro4033 active 2 years, 7 months ago

 

ENGLISH
VIETNAM
 • Introducer

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  My Story Is

   

  This business has developed and patented paranutritional prebiotic feed supplements for livestock that are about to be rolled out in the global dairy and cattle markets.
   
  These multi-billion dollar industries are highly competitive with tight operating margins.
   
  The inclusion of the product in  dairy and cattle feed will deliver significantly greater quantities of higher quality food products at a lower price point.
   
  In partnership with  ethanol producers around the world, the product can be inexpensively manufactured in very high volumes.
   
  In pelletised form, the daily feed supplement retails for A$0.80 per cow per day and is fed for 300 days per year. The company plans to be supplying 1million head by end of year 3.
   
  For a dairy producer positive cash flow is generated within 90 days of beginning to feed.
   
  For cattle farmers, it enhances daily live weight gain by up to 30%  per day and reduces finishing time by 25%, thereby lowering the cost of feed and reducing fixed costs.
   
  It also improves meat yield and tenderness with an additional 1-2 Wagyu score points.
   
  For dairy farmers, annual cash surplus from naturally-increased milk solids production is improved by up to 50%.
   
  It is also environmentally friendly being 100% natural, chemical free and sustainable reducing average herd methane emissions by up to 50% and a herd’s carbon footprint relative to production by up to 20%.
   
  Funding Sought
   
  This unlisted company is seeking pre-IPO funding of $3M.
   
  It will be used for pre-sales in New Zealand, phase-in trials with new customers, commence trials with ethanol producers, marketing and cost of IPO planned for early 2018.
   
  Ideal Partner
   
  An investor with an interest in local and international beef and dairy industries and bioethanol producers. Also parties that have interest in potential distribution channels in Asia.

   

  If you would like to learn more then contact the Relationship Manager by email to:

   

  Stacey Martin of Expatriate Advisors Community

   

  stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

   

   

  END STORY

   

 • VIETNAM

   
  Nâng cao năng suất và lợi nhuận trong ngành công nghiệp bò thịt và sản phẩm từ sữa – blintro4051

   

  Ngành kinh doanh này được phát triển và được cấp bằng sáng chế nguồn bổ sung chứa chất dinh dưỡng cho vi khuẩn có lợi cho gia súc mà sẽ được tung ra thị trường gia súc và sản phẩm từ sữa toàn cầu.

   

  Ngành công nghiệp có giá trị nhiều tỉ đô-la này có tính cạnh tranh cao với hệ số lợi nhuận hoạt động hiệu quả.

   

  Sự bao gồm sản phẩm này trong thức ăn cho gia súc và bò sữa sẽ cung cấp số lượng lớn đáng kể những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao hơn với mức giá thấp hơn.

   

  Qua sự cộng tác với những nhà sản xuất ê-ta-non trên thế giới, sản phẩm này có thể được sản xuất ra số lượng rất lớn với giá rất rẻ.

   

  Ở dạng viên ép, thức ăn bổ sung hằng ngày có giá bán lẻ 0,8 đô-la Úc cho mỗi con bò cho một ngày và được cho ăn 300 ngày trong một năm. Công ty lên kế hoạch cung cấp một triệu con bò cho đến cuối năm thứ 3.

   

  Đối với một nhà sản xuất sản phẩm từ sữa, dòng tiền dương được sinh ra trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu phân phối.

   

  Đối với những người chăn nuôi gia súc, nó giúp tăng trọng lượng vật nuôi lên đến 30% mỗi ngày và làm giảm 25% thời gian nuôi, nhờ đó giảm chi phí thức ăn và giảm chi phí cố định.

   

  Nó cũng nâng cao năng suất thịt và tăng độ mềm thêm 1-2 điểm Wagyu.

   

  Đối với nông dân nuôi bò sữa, thặng dư tiền mặt hằng năm từ sự sản xuất sữa khô gia tăng cách nhiên được nâng thêm lên đến 50%.

   

  Nó cũng thân thiện với môi trường, 100% tự nhiên, không hóa chất và bền vững, giảm sự phát thải khí mê-tan trung bình đến 50% và lượng các-bon thải ra liên quan đến sản suất đến 20%.
   

  Quỹ Tài Trợ Được Tìm
   
  Công ty chưa được công khai này đang tìm kiếm nguồn tài trợ 3 triệu đô-la trước khi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).
   

  Quỹ này sẽ được sử dụng cho công việc trước bán hàng (pre-sales) tại New Zealand, những thử nghiệm giới thiệu từ từ với các khách hàng, những thử nghiệm ban đầu với các nhà sản xuất ê-ta-non, việc tiếp thị và chi phí phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào đầu năm 2018 theo như kế hoạch.
   

  Một nhà đầu tư có sự quan tâm đến ngành công nghiệp bò thịt và sản phẩm sữa tại địa phương và quốc tế và những nhà sản xuất ê-ta-non sinh học. Và những người quan tâm đến các kênh phân phối tiềm năng tại châu Á.
   
  Nếu bạn muốn biết thêm, xin liên hệ với Stacey Martin, Giám Đốc Liên Hệ theo địa chỉ email: stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

   
  END STORY

 • ENGLISH
  Introducer

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  My Story Is

   

  This business has developed and patented paranutritional prebiotic feed supplements for livestock that are about to be rolled out in the global dairy and cattle markets.
   
  These multi-billion dollar industries are highly competitive with tight operating margins.
   
  The inclusion of the product in  dairy and cattle feed will deliver significantly greater quantities of higher quality food products at a lower price point.
   
  In partnership with  ethanol producers around the world, the product can be inexpensively manufactured in very high volumes.
   
  In pelletised form, the daily feed supplement retails for A$0.80 per cow per day and is fed for 300 days per year. The company plans to be supplying 1million head by end of year 3.
   
  For a dairy producer positive cash flow is generated within 90 days of beginning to feed.
   
  For cattle farmers, it enhances daily live weight gain by up to 30%  per day and reduces finishing time by 25%, thereby lowering the cost of feed and reducing fixed costs.
   
  It also improves meat yield and tenderness with an additional 1-2 Wagyu score points.
   
  For dairy farmers, annual cash surplus from naturally-increased milk solids production is improved by up to 50%.
   
  It is also environmentally friendly being 100% natural, chemical free and sustainable reducing average herd methane emissions by up to 50% and a herd’s carbon footprint relative to production by up to 20%.
   
  Funding Sought
   
  This unlisted company is seeking pre-IPO funding of $3M.
   
  It will be used for pre-sales in New Zealand, phase-in trials with new customers, commence trials with ethanol producers, marketing and cost of IPO planned for early 2018.
   
  Ideal Partner
   
  An investor with an interest in local and international beef and dairy industries and bioethanol producers. Also parties that have interest in potential distribution channels in Asia.

   

  If you would like to learn more then contact the Relationship Manager by email to:

   

  Stacey Martin of Expatriate Advisors Community

   

  stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

   

   

  END STORY

   

 • VIETNAM
  VIETNAM

   
  Nâng cao năng suất và lợi nhuận trong ngành công nghiệp bò thịt và sản phẩm từ sữa – blintro4051

   

  Ngành kinh doanh này được phát triển và được cấp bằng sáng chế nguồn bổ sung chứa chất dinh dưỡng cho vi khuẩn có lợi cho gia súc mà sẽ được tung ra thị trường gia súc và sản phẩm từ sữa toàn cầu.

   

  Ngành công nghiệp có giá trị nhiều tỉ đô-la này có tính cạnh tranh cao với hệ số lợi nhuận hoạt động hiệu quả.

   

  Sự bao gồm sản phẩm này trong thức ăn cho gia súc và bò sữa sẽ cung cấp số lượng lớn đáng kể những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao hơn với mức giá thấp hơn.

   

  Qua sự cộng tác với những nhà sản xuất ê-ta-non trên thế giới, sản phẩm này có thể được sản xuất ra số lượng rất lớn với giá rất rẻ.

   

  Ở dạng viên ép, thức ăn bổ sung hằng ngày có giá bán lẻ 0,8 đô-la Úc cho mỗi con bò cho một ngày và được cho ăn 300 ngày trong một năm. Công ty lên kế hoạch cung cấp một triệu con bò cho đến cuối năm thứ 3.

   

  Đối với một nhà sản xuất sản phẩm từ sữa, dòng tiền dương được sinh ra trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu phân phối.

   

  Đối với những người chăn nuôi gia súc, nó giúp tăng trọng lượng vật nuôi lên đến 30% mỗi ngày và làm giảm 25% thời gian nuôi, nhờ đó giảm chi phí thức ăn và giảm chi phí cố định.

   

  Nó cũng nâng cao năng suất thịt và tăng độ mềm thêm 1-2 điểm Wagyu.

   

  Đối với nông dân nuôi bò sữa, thặng dư tiền mặt hằng năm từ sự sản xuất sữa khô gia tăng cách nhiên được nâng thêm lên đến 50%.

   

  Nó cũng thân thiện với môi trường, 100% tự nhiên, không hóa chất và bền vững, giảm sự phát thải khí mê-tan trung bình đến 50% và lượng các-bon thải ra liên quan đến sản suất đến 20%.
   

  Quỹ Tài Trợ Được Tìm
   
  Công ty chưa được công khai này đang tìm kiếm nguồn tài trợ 3 triệu đô-la trước khi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).
   

  Quỹ này sẽ được sử dụng cho công việc trước bán hàng (pre-sales) tại New Zealand, những thử nghiệm giới thiệu từ từ với các khách hàng, những thử nghiệm ban đầu với các nhà sản xuất ê-ta-non, việc tiếp thị và chi phí phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào đầu năm 2018 theo như kế hoạch.
   

  Một nhà đầu tư có sự quan tâm đến ngành công nghiệp bò thịt và sản phẩm sữa tại địa phương và quốc tế và những nhà sản xuất ê-ta-non sinh học. Và những người quan tâm đến các kênh phân phối tiềm năng tại châu Á.
   
  Nếu bạn muốn biết thêm, xin liên hệ với Stacey Martin, Giám Đốc Liên Hệ theo địa chỉ email: stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

   
  END STORY

 • Story Data
  Name

  Improving Yield and Margins in the Beef Cattle and Dairy Industries – blintro4033

  Country

  Australia

SIGN INTO YOUR ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up